Công nhận danh hiệu cử nhân thực hành, kỹ sư thực hành cho người TN Cao đẳng

Đây là một trong những nội dung mới được bổ sung tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp.

công nhận danh hiệu cử nhân thực hành, kỹ sư thực hành

Ảnh minh họa

Cụ thể, Khoản 2 Điều 1 Dự thảo này đã bổ sung thêm Điều 3a quy định về công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành đối với người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng vào sau Điều 3 Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng được hiệu trưởng trường cao đẳng công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành. Việc công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành do hiệu trưởng quyết định theo một trong hai hình thức sau:

- Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành được ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng bằng cụm từ "và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành";

- Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành không ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng. Các trường cấp giấy "công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành" theo mẫu do trường quy định. Giấy công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành là một thành phần của bằng tốt nghiệp cao đẳng. Việc in, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ giấy công nhận danh hiệu được thực hiện tương tự như đối với bằng tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật được công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành; các ngành nghề còn lại được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành.

Bên cạnh đó, Dự thảo này còn sửa đổi, bổ sung quy định về công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử được quy định trước đó tại Thông tư 10.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp bằng, trường phải công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của trường và cung cấp các thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên Trang thông tin Tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là trang thông tin điện tử) tại địa chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu.

Thông tin công bố công khai về cấp bằng tốt nghiệp gồm các nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp và phải đảm bảo chính xác so với sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp, phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên trang thông tin điện tử; bảo đảm dễ quản lý, truy cập, tìm kiếm. Trường hợp bằng tốt nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ thì phải được cập nhật trên trang thông tin điện tử.

Việc công bố công khai thông tin về cấp, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử được thực hiện đối với cả bằng tốt nghiệp đã được cấp trước ngày Dự thảo này có hiệu lực thi hành.

Nguyễn Trinh - thukyluat.vn

 

 
Thông báo mới

ĐÀO TẠO
Video

Gương sáng hiếu học

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp